Home

Werking Onder Ons


De werking van Onder Ons steunt op drie peilers die samen een aangepaste integratie van slechthorenden beogen: informatie, optimale communicatie en sensibilisatie.


Hiermee willen we de levenskwaliteit van de slechthorende optimaliseren.


Meer levenskwaliteit...


door een aangepaste integratie voor slechthorenden


Informatiekruispunt: Via allerlei kanalen informatie omtrent de gehoorproblematiek opvolgen, verzamelen en deze op maat doorgeven aan slechthorenden en hun naaste omgeving;


Een optimale communicatie: De slechthorende of doofgewordene uit zijn/haar isolement halen en (opnieuw) in de maatschappij integreren.

De problemen met de betrokkene en zijn/haar familie bespreken en samen zoeken naar een oplossing.We bieden cursussen liplezen, ook spraakafzien genoemd, aan als extra hulpmiddel in de communicatie.


Sensibilisatie: De overheid gevoelig maken voor de problematiek van slechthorenden. De samenleving meer bewust maken voor de specifieke problemen en hen beter leren omgaan met deze groep mensen.

Hulpverlening


- Door het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de gehoorproblematiek op vele manieren.


- Via doorverwijzing op medisch en psycho-sociaal vlak (individuele begeleiding)


- Door het aanleren van nieuwe vormen van communicatie zoals spraakafzien (liplezen) en totale communicatie in groep.


- Via interactieve voordrachten met als thema's: sociale vaardigheden, sociale voorzieningen, technische hulpmiddelen, .


- Op sociaal vlak door de contacten met lotgenoten aan te moedigen via het organiseren van sociaal-culturele activiteiten zoals een studiebezoek, uitstap, dia-voorstelling waarbij steeds de verstaanbaarheid gewaarborgd is, onder meer door het gebruik van ringleiding en tekstprojectie.Pictogram Ringleiding


Cursusgroepen liplezen


Liplezen is een aangepaste vorm van communiceren en zo een bijkomend hulpmiddel voor slechthorenden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen komen wekelijks cursisten liplezen bijeen om deze techniek met veel oefenen onder de knie te krijgen. Naast liplezen, krijgen zij tips over de omgang met slechthorenden en goedhorenden en delen ze eigen ervaringen, ... In samenspraak met de lesgever, een logopediste of audiologe, zijn er ook informatieve bijeenkomsten.Vind een cursus liplezen in jouw regio.

Infoavond TINNITUS


vrijdag 1 maart 2024 vanaf 18u30
Ten Hove - Jacob Smitslaan 26 - Mol

Alle hulpverlening steunt op vrijwilligers: slechthorenden, doven en horenden ijveren

samen voor een samenleving waarin iedereen mekaar verstaat.